BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.2.2014 o zmianie wniosku

OBWIESZCZENIE O ZMIANIE WNIOSKU W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.03.2014 r. Pan Jan Tokarski, działający z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TJAN ELECTRIC Jan Tokarski Firma Prywatna Elektromontaż Ogólnobudowlany i Przemysłowy Żółtki 43, 16-070 Choroszcz zmodyfikował złożony w dniu 21.01.2014 r. wniosek dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 357/1, 357/27, 357/24, 357/28, 359, 368/2, 382 położonych w obrębie Pisz 2 w zakresie zmiany przebiegu trasy planowanej inwestycji. Zgodnie ze złożonym pismem, planowana inwestycja przebiegać będzie przez teren działek o numerach geodezyjnych 357/1, 359, 357/28, 368/2, 382 położonych w obrębie Pisz 2. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: poniedziałek, 17 mar 2014 10:24
Data opublikowania: wtorek, 18 mar 2014 08:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 kwi 2014 10:17
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1481 razy