BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - cele rolne
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, Os. Wschód,
Numery działek – cz. 1462/1 i cz. 1462/2,
Numer KW – 22783,
Powierzchnia nieruchomości – 30.000 m2 ,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
Roczna wysokość czynszu – 900 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującego działki o numerach 1458, 1462 i część działki o Nr 1431/4 zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/532/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1356 z dnia 9 czerwca 2006 r. położona jest na obszarach oznaczonych symbolami: 03ZP – teren zieleni parkowej, 08KDz – teren drogi zbiorczej oraz 01P – teren strefy produkcyjnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiścić w terminie do 30 września 2014 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 marca 2014 r. do dnia 8 kwietnia 2014 r.

Data powstania: wtorek, 18 mar 2014 10:44
Data opublikowania: środa, 19 mar 2014 08:45
Data przejścia do archiwum: środa, 9 kwi 2014 09:01
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1154 razy