BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 20 marca 2014 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLIII- CIA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 MARCA 2014 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/14 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014.

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pisz w 2014 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części ul. Małej w Piszu kategorii drogi gminnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Baśniowej w Piszu – drogi położonej na działkach o numerach geodezyjnych 14/21 i 33/1 w obrębie Pisz 2 do kategorii dróg gminnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pisz środków stanowiących fundusz sołecki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „ Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w 2014 roku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pisz na lata 2014 – 2016.

20. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

21. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za rok 2013.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Odpowiedzi na zapytania radnych.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: czwartek, 20 mar 2014 11:41
Data opublikowania: czwartek, 20 mar 2014 16:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 mar 2014 14:38
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1197 razy