BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.3.2014

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm./ informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z ciągiem technologicznym do przetwórstwa drewna i produkcji mebli, z częścią biurowo- socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (parkingi, place, drogi dojazdowe) oraz rozbudowa istniejącego obiektu magazynowego poprzez zabudowę rampy i dobudowanie magazynu wyrobów gotowych na działkach o nr 534/1, 537/1, 537/2 oraz na części działki nr 539/1 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.


Data powstania: wtorek, 25 mar 2014 09:10
Data opublikowania: wtorek, 25 mar 2014 12:37
Data przejścia do archiwum: środa, 2 kwi 2014 09:14
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1292 razy