BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość zgłoszona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - użytkowanie rolne
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki – część 122,
Numer KW – 13027,
Powierzchnia nieruchomości – 14550 m2 ,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
Roczna wysokość czynszu – 400 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2, poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: B-22KDL – tereny dróg klasy L, B-23KDL – tereny dróg klasy L, B-13KW – tereny komunikacji wodnej, B-6U – teren zieleni parkowej z dominantą architektoniczną, B-7US – teren sportu i rekreacji, B-26KX – ciągi pieszo – jezdne i piesze, B-27KX – ciągi pieszo – jezdne i piesze, B-8US/UT – tereny zabudowy rekreacyjnej, usługowej, turystycznej, B-4ZP – tereny zieleni urządzonej.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 23 kwietnia 2014 r.

Data powstania: środa, 2 kwi 2014 11:16
Data opublikowania: środa, 2 kwi 2014 15:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 kwi 2014 12:36
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1571 razy