BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki –323/2
-Numer KW – 35402,
-Powierzchnia nieruchomości - 8430 m2,
-Opis nieruchomości-nieruchomość zabudowana:
a) zabytkową wieżą ciśnień o powierzchni użytkowej – 276,60 m2,
b) budynkiem administracyjno – socjalnym o powierzchni użytkowej - 286,51 m2,
c) budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej – 152,40 m2,
d) dwoma parkingami i ciągami pieszymi.
-Roczna wysokość czynszu – 10 000 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/476/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 20 lat.
2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/362/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. Nr 21, poz. 321) oznaczona jest symbolami 1. ZL – teren parku leśnego, 2.ZP/KS – teren kierunkowej rozbudowy parkingu, 3.KS – teren parkingu, 4.Dw – droga wewnętrzna, 4.UG – teren usług gastronomicznych z zielenią towarzyszącą, 6.KS – teren parkingu, 7.MU, 8.MU – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 marca 2014 r. do dnia 19 kwietnia 2014 r.
Data powstania: piątek, 4 kwi 2014 08:58
Data opublikowania: piątek, 4 kwi 2014 10:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 kwi 2014 08:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1404 razy