BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzewa

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 kwietnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzewa z działki nr 2/48 położonej w obrębie geodezyjnym Snopki. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 12. Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej; 2) ustnie do protokołu; 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza. Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Szeroki Bór Piski oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 08.04.2014 r. do dnia 28.04.2014 r.
Data powstania: wtorek, 8 kwi 2014 07:42
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2014 10:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 kwi 2014 08:29
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1159 razy