BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 9 m2.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gizewiusza,
-Numer działki – 362/1,
-Numer KW – OL1P/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 9 m²,
-Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 9 m²,
-Roczna wysokość czynszu – 135,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/549/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonym na planie jako jednostka A1ZP zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1354 z dnia 9 czerwca 2006 r. stanowi obszar oznaczony symbolem 10 U – teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 kwietnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Data powstania: środa, 9 kwi 2014 14:54
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2014 15:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 maj 2014 11:15
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1233 razy