BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetargi nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości
Burmistrz Pisza ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 1, ul. Warszawska,
-Opis nieruchomości - tereny przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej (handel) - boksy nr 1, 2, 3, 4, 5 zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia,
- Powierzchnia nieruchomości – 5x25 m2 (125 m2),
-Numer działki - część 495/3,
-Numer KW-12764,
- Cena wywoławcza stawki czynszu za cały okres dzierżawy (dotyczy jednego boksu) – 1500,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

-Wadium (dla jednego boksu) –1000 zł.
-Minimalne postąpienie – 10 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 30 kwietnia 2014 r. o godzinach:
a) 8.00 na wydzierżawienie boksu nr 1,
b) 8.30 na wydzierżawienie boksu nr 2,
c) 9.00 na wydzierżawienie boksu nr 3,
d) 9.30 na wydzierżawienie boksu nr 4,
e) 10.00 na wydzierżawienie boksu nr 5
w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres 1 roku.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz- nowej przeprawy mostowej zatwierdzonym uchwałą Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz - nowej przeprawy mostowej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 34, poz. 551) jest to teren oznaczony symbolem 2 KP - teren parkingu ogólnodostępnego.
4. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2014 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadia zostaną zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Dzierżawcy zobowiązani będą do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z dzierżawionymi nieruchomościami, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
9. Wadia należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 25 kwietnia 2014 r. podając w tytule wpłaty położenie nieruchomości, nr działki i nr boksu którego dotyczy.
Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 14 kwi 2014 07:52
Data opublikowania: poniedziałek, 14 kwi 2014 09:40
Data przejścia do archiwum: środa, 30 kwi 2014 15:34
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1476 razy