BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warmińska,
Numery działek – 18/7 i 18/24,
Powierzchnia nieruchomości – 1324 m2,
Numer KW – OL1P/00019562/7,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 100.000,00 zł.
Wadium – 15.000,00 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 28 maja 2014 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza nr 5 o godz. 11.00.
2. Działka oznaczona numerem 18/24 stanowi przedmiot dzierżawy na podstawie umowy dzierżawy zawartej do dnia 9 czerwca 2014 r.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zieleni nieurządzonej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
6. Niezawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone – jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
11. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 31 marca 2014 r.
12. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 maja 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 14 kwi 2014 08:23
Data opublikowania: poniedziałek, 14 kwi 2014 09:42
Data przejścia do archiwum: środa, 28 maj 2014 11:46
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1425 razy