BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.10.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.04.2014 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 08.04.2014 r.) firmy Projektowanie i Nadzór Inwestorski inż. Romuald Muszyński zam. Maldanin 18 c 12-200 Pisz działającej z upoważnienia Mazurskiej Służby Ratownictwa Okartowo 12-250 Orzysz dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji ratownictwa wodnego, w tym: budynku socjalnego, wiaty na łodzie, pomostu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach o numerach ewidencyjnych 43/10, 43/39 położonych w obrębie geodezyjnym Szczechy Małe, oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 1026/5 (jezioro Roś) położonej w obrębie Pilchy, gm. Pisz (granice terenu inwestycji oznaczono literami ABCD na załączniku graficznym do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego). Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data powstania: poniedziałek, 14 kwi 2014 14:55
Data opublikowania: poniedziałek, 14 kwi 2014 16:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 maj 2014 11:19
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1364 razy