BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6721.2.2013

o opiniach złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./, zawiadamiam, że:
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu w dniu 22.01.2014 r. wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 27 stycznia 2014 r., znak: WSTŁ.410.7.2014.AMK zaopiniował pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2014 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 kwi 2014 09:22
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2014 10:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 maj 2014 07:31
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1345 razy