BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6721.2.2013

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie uchwały Nr XXX/385/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 05.05.2014 r. - 26.05.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu /pokój Nr 63/ w godzinach 11.oo – 13.oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie w/w planu odbędzie się w dniu
23 maja 2014 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w sali Nr 15.
Uwagi do projektu w/w planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. Nr 63, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.06.2014 r. Pismo powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej, adres podmiotu, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./, prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy, organ opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Ponadto, zgodnie z art. 21 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip zamieszczone są informacje o następujących dokumentach:
• projekcie w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• prognozie oddziaływania na środowisko dla w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• obwieszczeniu o opiniach, o których mowa w art. 54 ust. 1 w/w ustawy.
Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją spraw w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, pok. Nr 63 oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na warunkach określonych w niniejszym obwieszczeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.


Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 kwi 2014 09:23
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2014 10:47
Data edycji: wtorek, 6 maj 2014 09:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 cze 2014 08:27
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1907 razy
Ilość edycji: 1