BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 2, ul. Gdańska,
- Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana:
a) zabytkową wieżą ciśnień o powierzchni użytkowej 276,60 m2,
b) budynkiem administracyjno – socjalnym o powierzchni użytkowej 286,51 m2,
c) budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 152,40 m2,
d) dwoma parkingami i ciągami pieszymi.
- Powierzchnia nieruchomości – 8430 m2,
-Numer działki- 323/2,
-Numer KW-35402,
- Roczna wysokość czynszu– 10 000,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

-Wadium - 3000 zł.
-Minimalne postąpienie – 100 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 8 maja 2014 r. o godz. 9.00 w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 20 lat.
3. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/362/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. Nr 21, poz. 321) oznaczona jest symbolami: 1. ZL – teren parku leśnego, 2.ZP/KS – teren kierunkowej rozbudowy parkingu, 3.KS – teren parkingu, 4.Dw – droga wewnętrzna, 4.UG – teren usług gastronomicznych z zielenią towarzyszącą, 6.KS – teren parkingu, 7.MU, 8.MU – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
6. Okazanie granic dzierżawionej nieruchomości wykona dzierżawca własnym staraniem i na własny koszt.
7. Dzierżawca będzie czerpał dochody z prowadzonej na nieruchomości działalności gospodarczej, w tym ze sprzedaży biletów wstępu na wieżę (maksymalne ceny biletów nie mogą przekraczać 1 zł dla dzieci i młodzieży, 3 zł dla osób dorosłych).
8. Przekazanie dzierżawcy nieruchomości (poza budynkiem administracyjno – socjalnym) nastąpi w dniu podpisania umowy, natomiast budynku administracyjno-socjalnego o powierzchni użytkowej 286,51 m2 nastąpi w terminie do dnia 31 października 2014 roku.
9. Gmina Pisz przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomość mającej na celu wprowadzenie szerszego „wachlarza” usług i atrakcji, niż zakres usług określonych w obecnie obowiązującym planie, opierający się głównie na funkcji usług miastotwórczych, biur i handlu detalicznego, z ewentualną funkcją gastronomiczną i hotelową. Planuje się wprowadzenie i rozszerzenie terenu pod usługi tzw. całoroczne, polegające na organizowaniu np. konferencji, szkoleń, warsztatów artystycznych, spotkań tematycznych itp., połączonych z funkcją pensjonatową i gastronomiczną. Realizacja usług całorocznych wymaga przeznaczenia większej części terenu pod zabudowę.
Ponadto, planuje się powiększenie terenu pod usługi w części konturu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1ZL – stanowiącym teren parku leśnego.
Prowadzenie prac związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie oznacza, że opisane zmiany zostaną wprowadzone, mogą również zostać wprowadzone tylko w części.
10. W przypadku gdy dzierżawca na nieruchomości poczyni nakłady, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zostaną one po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy rozliczone na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
11. Dzierżawca zobowiązany będzie do końca 2018 r. prowadzić ewidencję sprzedaży biletów uprawniających do wejścia na wieżę, a także do przygotowywania zestawień sprzedaży biletów i przekazywania do Urzędu Miejskiego w Piszu do 2 stycznia każdego roku zestawienia sprzedaży za rok poprzedni.
12. Dzierżawca zobowiązany będzie użytkować budynek wieży zgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji obiektu, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia jak również będzie stanowiła załącznik do umowy dzierżawy (w formie elektronicznej na nośniku CD).
13. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
14. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
15. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznoprawnych związanych z dzierżawioną nieruchomością, a w szczególności kosztów usuwania nieczystości stałych zgromadzonych w związku z prowadzoną działalnością.
16. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
17. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 5 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 6 maja 2014 r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 kwi 2014 12:33
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2014 13:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 maj 2014 12:00
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2296 razy