BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza IV publiczne przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.


I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową,
Numer KW – OL1P/00019638/1
Numer działki - 14/20
Powierzchnia nieruchomości – 1021 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 25.400 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 5.000 zł


II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową,
Numer KW – OL1P/00019638/1
Numer działki - 14/21
Powierzchnia nieruchomości – 1042 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 26.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 5.000 zł


III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową,
Numer KW – OL1P/00019638/1
Numer działki - 14/22
Powierzchnia nieruchomości – 1064 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 26.400 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 5.000 zł


IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową,
Numer KW – OL1P/00019638/1
Numer działki - 14/23
Powierzchnia nieruchomości – 1085 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 27.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 5.000 zł


V. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową,
Numer KW – OL1P/00019638/1
Numer działki - 14/33
Powierzchnia nieruchomości – 1151 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 27.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 5.000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 17 czerwca 2014 r. w sali nr 62 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
- o godz. 9. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 10. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
- o godz. 11. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
- o godz. 12. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,
- o godz. 13. 00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V,

2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do
dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe, gmina Pisz, zwanego ”SZCZECHY MAŁE I” ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 100, poz. 1371 z dnia 10 lipca 2003 r. stanowią teren oznaczony symbolem 5ML – teren projektowanej zabudowy letniskowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie
poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca
wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 27 sierpnia 2013 r. , drugie
dnia 15 listopada 2013 r., trzecie dnia 14 marca 2014 r.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 12 czerwca 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.


Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:43
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2014 17:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 cze 2014 13:34
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1656 razy