BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość do zbycia w drodze bezprzetargowej
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zm.)
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/22,
2. Numer ewidencyjny działki: 423/1
3. Powierzchnia działki: 441 m2
4. Numer księgi wieczystej: 9653
5. Opis nieruchomości: lokal użytkowy nr 22, o powierzchni użytkowej 153,55 m2, składający się z
sali sprzedaży, pomieszczenia biurowego, 4 magazynów, 3 laboratoriów, pomieszczenia socjalnego, łazienki, korytarza usytuowany na parterze w budynku położonym w Piszu przy ul. Wojska Polskiego 2.
Do lokalu nr 22 przynależy jedna piwnica nr 22 o pow. 18,90 m2.
Budynek składa się z 3 lokali użytkowych i 20 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. budynku – 1 112,92 m2.
Lokal użytkowy jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy (dzierżawcy), który jest najemcą (dzierżawcą) lokalu co najmniej 1 rok.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie ) - 399 173 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy zł).
Koszty wyceny wynoszą 400 zł.
7. Cena udziału 153,55/1112,92 w działce nr 423/1 wynosi 11 893 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zł.)
8. Wysokość opłaty rocznej stanowiącej 3 % ceny gruntu: 357 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem zł).
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 2 974 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery zł).
10.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą
nr XIII/260/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. lokal użytkowy został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy.
11.Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie aktu
notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i koszt wyceny oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 PKO BP SA O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na w/w konto, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być
aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym
zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego.
Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia
zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa
wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 31.01.2005 r.
15.Nabywca poniesie koszty modernizacji elewacji lokalu na warunkach ustalonych w protokole z rokowań sprzedaży lokalu.
16.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
17.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 06.08.2004 r. do dnia
27.08.2004 r.
Data powstania: piątek, 6 sie 2004 14:35
Data opublikowania: piątek, 6 sie 2004 16:52
Data przejścia do archiwum: niedziela, 29 sie 2004 13:21
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1870 razy