BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Łysonie, gmina Pisz.
Pisz, dnia 30-04-2014 r.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Łysonie, gmina Pisz.
Numer działki - 21/4
Powierzchnia działki - 1,03 ha
Numer KW - OL1P/00013683/9
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza nieruchomości - 30.000 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/500/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz,
stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
6. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren przeznaczony na cele rolne.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późniejszymi zmianami ) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 01 maja 2014 r. do dnia 22 maja 2014 r.

Data powstania: środa, 30 kwi 2014 13:57
Data opublikowania: środa, 30 kwi 2014 15:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 maj 2014 08:02
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1661 razy