BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.15.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 05.05.2014 r. wpłynął wniosek firmy

 

Instalatorstwo Elektryczne

Marek Szmigiel

ul. Kolejowa 14

12-220 Ruciane – Nida

 

działającej z upoważnienia

Gminy Pisz

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego linią napowietrzną typu ASXS 2x25 mm2 o długości około 44 m i linią kablową typu YAKXS 4x25 mm2 o długości około 48 m na działkach o numerach ewidencyjnych 202/1, 391/1, 391/3, 390/2 położonych w obrębie Pisz 2, przy ul. Klementowskiego.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: środa, 7 maj 2014 11:36
Data opublikowania: środa, 7 maj 2014 11:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 cze 2014 09:24
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1702 razy