BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - ogródek

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Krótka,

 

Numery działek – 1086/4 i 1095/1,

 

Numery KW – OL1P/00013021/1 dla dz. nr 1086/4 i OL1P/13732/8 dla dz. nr 1095/1,

 

Łączna powierzchnia działek – 169 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,

 

Roczna wysokość czynszu – 85 zł.

 

 

 

  

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 36MN - stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 


 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 


 

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 maja 2014 r. do dnia 27 maja 2014 r.

  

Data powstania: środa, 7 maj 2014 14:05
Data opublikowania: środa, 7 maj 2014 15:30
Data przejścia do archiwum: środa, 28 maj 2014 11:47
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1204 razy