BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - teren pod garażem murowanym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518),


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki – 920,
-Numer KW – OL1P/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości - 23 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym,

 

-Roczna wysokość czynszu – 184,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

 

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem D 23 KS - zespół garażowy i zakład naprawczy. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 maja 2014 r. do dnia 29 maja 2014 r.

Data powstania: czwartek, 8 maj 2014 10:40
Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2014 11:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 maj 2014 09:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1239 razy