BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.17.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 07.05.2014 r. wpłynął wniosek firmy

ADA VIT-EŁK” sp. z o.o.

Konieczki 16

19-300 Ełk

 

działającej z upoważnienia

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 na działkach o numerach ewidencyjnych 109/8, 109/9 położonych w obrębie geodezyjnym Jagodne, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną przepompowni ścieków na działce nr 109/9 w w/w obrębie.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data powstania: piątek, 9 maj 2014 14:54
Data opublikowania: piątek, 9 maj 2014 16:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 cze 2014 10:48
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1927 razy