BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Stare Guty, gmina Pisz.

                                                                                           Pisz, dnia 12 maja 2014 r.

 

                                                                                          O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

 

 

 

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Stare Guty, gmina Pisz,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana,

 

Numer KW – OL1P/00013721/8

 

Numer działki - 17/3                                                         

 

Powierzchnia nieruchomości – 5.400 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości -               15.000 zł

 

Wadium - 3.000 zł

 

 

 

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Stare Guty, gmina Pisz,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana,

 

Numer KW – OL1P/00013721/8

 

Numer działki - 18/3                                                         

 

Powierzchnia nieruchomości – 7.100 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości -               20.000 zł

 

Wadium - 4.000 zł

 

 

 

                               

 

1. Przetargi odbędą   się dnia   27 czerwca    2014 r. w sali nr 62 w budynku  Urzędu Miejskiego w   Piszu przy ul. Gizewiusza 5:

 

   - o godz. 10. 00   na sprzedaż   nieruchomości     określonej w pkt I,

 

   - o godz. 11. 00 na sprzedaż nieruchomości   określonej w pkt II,

 

2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

5. W/w nieruchomości położone są w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren

 

   przeznaczony na cele rolne.

 

6. Przeniesienie prawa własności   nastąpi w formie umowy notarialnej   sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie   wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

 

 11. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późniejszymi zmianami ) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

 

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 czerwca 2014 r. podając numer nieruchomości i jej  położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

 

  

Data powstania: środa, 14 maj 2014 10:44
Data opublikowania: czwartek, 15 maj 2014 14:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 cze 2014 11:07
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1147 razy