BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Kociołku Szlacheckim, gmina Pisz.

                                                                                           Pisz, dnia 14 maja 2014 r.

 

                                     O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

 

 

 

 

 

   Położenie nieruchomości - obręb Szczechy Wielkie, wieś- Kociołek Szlachecki.

 

   Numery KW  -   OL1P/00019066/0, OL1P/00019068/4, OL1P/00024600/4, OL1P/00029670/0.

 

 

 

   Opis nieruchomości :    

 

   - lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 87,50 m2 położony w budynku nr 1   zlokalizowanym na działce nr 127/36 we wsi Kociołek Szlachecki obręb Szczechy Wielkie wraz z udziałem wynoszącym 25/100 w działce nr 127/36 o powierzchni   1250 m2 oraz częściach wspólnych budynku,

 

- udział wynoszący 20/100 części we własności działki gruntu położonej we wsi  Kociołek Szlachecki, obręb Szczechy Wielkie oznaczonej nr geodezyjnym 127/37 o powierzchni   279 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym,

 

- udział wynoszący 10/100 części we własności działki gruntu położonej we wsi  Kociołek Szlachecki, obręb Szczechy Wielkie oznaczonej nr geodezyjnym 127/100 o  powierzchni 600 m2, stanowiącej teren niezabudowany przeznaczony do wspólnego użytkowania.

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości       -   75.000 zł.

 

Wadium -   10.000 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 r. o godz. 10. 00   w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego   w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.

 

2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

5. W/w nieruchomości położone są w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren oznaczony symbolem 5.ZP – pozostałości zabytkowego parku dworskiego i  substandartowa zabudowa rekreacyjna.

 

6. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późniejszymi zmianami )sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

7. Przeniesienie prawa własności   nastąpi w formie umowy notarialnej   sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek  wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.

 

 9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

11. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 25 kwietnia 2014 r.

 

12. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie  poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

 

13. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.14. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 24 czerwca 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

 

  

Data powstania: czwartek, 15 maj 2014 09:19
Data opublikowania: czwartek, 15 maj 2014 14:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 cze 2014 08:22
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1375 razy