BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2, ul. 1 Maja,

 

Numer działki – 421/4,

 

Powierzchnia nieruchomości – 18 m2,

 

Numer KW – OL1P/00013729/4,

 

Opis nieruchomości- nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 1421/6.

 

Cena nieruchomości – 4 300 zł + 23 % VAT.

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/259/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

 

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r., poz. 449 i 450) stanowi teren drogi klasy L – lokalna.7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 maja 2014 r. do dnia 10 czerwca 2014 r.

 

Data powstania: wtorek, 20 maj 2014 07:55
Data opublikowania: środa, 21 maj 2014 10:36
Data przejścia do archiwum: środa, 11 cze 2014 09:47
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1144 razy