BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

                                                                                                     Pisz, dnia  21 maja 2014 r.

     PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLIV - TA  SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 MAJA  2014 ROKU /CZWARTEK / O GODZINIE 14 - tej  W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/14 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, (ul. Staszica).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, (obręb ewidencyjny Pisz 1).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, (ul. Spokojna).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, (ul. Młodzieżowa).
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, (obręb ewidencyjny Pisz 1).
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, (obręb ewidencyjny Pisz 2).
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, (obręb geodezyjny Pisz 2).
18. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz, (m. Turowo).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pisz w 2014 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pisz.
24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Pisza w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na terenie Pisza
26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Pisza w sprawie braku uregulowania gospodarki ściekowej w miejscowości Kociołek Szlachecki.
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Odpowiedzi na zapytania radnych.
29. Wolne wnioski i informacje.
30. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data powstania: piątek, 23 maj 2014 12:10
Data opublikowania: piątek, 23 maj 2014 13:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 17:23
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1274 razy