BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

usunięcie drzewa

 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzewa z działki nr 133/85 położonej w obrębie geodezyjnym Karwik.

 

 

 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

 

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 42.

 

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

 

  1)   w formie pisemnej;

 

  2)   ustnie do protokołu;

 

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ),

 

w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

 

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Piszu i Sołectwa wsi Karwik oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 27.05.2014 r. do dnia 16.06.2014 r.

 

 

Data powstania: wtorek, 27 maj 2014 07:53
Data opublikowania: wtorek, 27 maj 2014 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 cze 2014 07:23
Opublikował(a): Elżbieta Winek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1347 razy