BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6730. 199. 2012

Zgodnie z art. 98 ust. 4 w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1-8 , art. 34, 35 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./,

 

 

 

zawiadamiam, że w dniu 23.05.2014 r. do tutejszego Urzędu został przesłany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru 280008) dla przedsięwzięcia pod nazwą „Legalizacja samowolnie odbudowanej części falochronu oraz odbudowa pozostałej części falochronu na fragmencie jeziora Śniardwy na działce nr 423/5, położonej w obrębie Zdory, gmina Pisz, na wysokości działki nr 190/3 położonej w obrębie wsi Nowe Guty gmina Orzysz”.

 

 

 

Inwestor w dniu 11.10.2012 r. złożył w tutejszym Urzędzie wniosek o wydanie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą „Legalizacja samowolnie odbudowanej części falochronu oraz odbudowa pozostałej części falochronu na fragmencie jeziora Śniardwy na działce nr 423/5, położonej w obrębie Zdory, gmina Pisz, na wysokości działki nr 190/3 położonej w obrębie wsi Nowe Guty gmina Orzysz”.

 

Burmistrz Pisza jako organ właściwy do wydania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, przeanalizował i rozważył złożony wniosek i uznał że planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Pisza, w dniu 08.11. 2012 r. wydał postanowienie znak ZS. 6730.199.2012 nakładające na Inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wymaganej dokumentacji, o której mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 w/w ustawy, w celu przeprowadzenia przez Niego postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 18.02.2013 r. znak: WOPN-OON.430.08.002.2013.JR.2 stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Piska ( kod obszaru 280008) dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz nałożył obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i określił jego zakres. Inwestor zgodnie z w/w postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie opracował i dostarczył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

Zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przed wydaniem postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, wystąpił do Burmistrza Pisza jako organu właściwego do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu i przekazał raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru 280008) dla przedsięwzięcia pod nazwą „Legalizacja samowolnie odbudowanej części falochronu oraz odbudowa pozostałej części falochronu na fragmencie jeziora Śniardwy na działce nr 423/5, położonej w obrębie Zdory, gmina Pisz, na wysokości działki nr 190/3 położonej w obrębie wsi Nowe Guty gmina Orzysz”.

 

 

 

Akta sprawy, wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.   Z przedmiotową dokumentacją można się zapoznać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.15 do 15.15.

 

 

 

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

 

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Burmistrza Pisza w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz. U. z 2013 r. poz. 262/.

 

 

 

Zgodnie z art. 98 ust. 5 i 6   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./ złożone wnioski i uwagi Burmistrz Pisza przekaże Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, który jest właściwym organem do ich rozpatrzenia.

 

 

 

Informacja o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.pisz.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

 

 

Data powstania: środa, 28 maj 2014 12:37
Data opublikowania: środa, 28 maj 2014 15:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 cze 2014 07:52
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2068 razy