BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod budowę garażu murowanego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, ul. Gałczyńskiego,

 

Numer działki – 457/19,

 

Numer KW – OL1P/00013558/4,

 

Powierzchnia nieruchomości – 19 m2,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod budowę garażu murowanego,

 

Cena nieruchomości – 2500,00 zł + 23 % podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/532/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej  w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 maja 2009 r. Nr 67, poz. 1086 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia   30 maja 2014 r. do dnia 20 czerwca 2014 r.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 30 maj 2014 08:39
Data opublikowania: piątek, 30 maj 2014 09:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 cze 2014 11:55
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1509 razy