BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.11.2013

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./,

 

 

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, zlokalizowanego na działkach o nr 15/1, 15/5, 16 w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz oraz na części działki nr 80 obręb Wiartel, gmina Pisz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 22.07.2013 r. do tutejszego Urzędu wpłynął kompletny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, zlokalizowanego na działkach o nr 15/1, 15/5, 16 w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz oraz na części działki nr 80 obręb Wiartel, gmina Pisz.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 36, 37, 50 lit. a i pkt 56 lit. a   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm./, planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 12.08.2013 r. /ostatecznym w dniu 28.08.2013 r./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./.

 

W dniu 29.11.2013 r. w tutejszym Urzędzie został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, zlokalizowanego na działkach o nr 15/1, 15/5, 16 w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz oraz na części działki nr 80 obręb Wiartel, gmina Pisz.

 

Burmistrz Pisza w dniu 16.12.2013 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, zlokalizowanego na działkach o nr 15/1, 15/5, 16 w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz oraz na części działki nr 80 obręb Wiartel, gmina Piszoraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o opinię odnośnie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak WOOŚ.4242.131.2013.MG.3 z dnia 30.01.2014 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W dniu 22.04.2014 r. Burmistrz Pisza zwrócił się z zapytaniem czy Inwestor ustosunkował się do w/w pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz czy Inwestor prowadzi jakieś czynności ( i jak długo będą one trwały), mające na celu złożenie wyjaśnień, o które wystąpił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. W odpowiedzi z dnia 28.04.2014 r. ( data wpływu 05.05.2014 r.) Inwestor wyjaśnił że odpowiedź na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie do uzupełnienia raportu jest w trakcie opracowania.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

 

Data powstania: piątek, 30 maj 2014 09:00
Data opublikowania: piątek, 30 maj 2014 09:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 cze 2014 08:35
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1854 razy