BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warmińska,

 

Numery działek – 18/7 i 18/24,

 

Powierzchnia nieruchomości – 1324 m2,

 

Numer KW – OL1P/00019562/7,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 90.000,00 zł.

 

Wadium – 15.000,00 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2014 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza nr 5 o godz. 11.00.

 

2. Działka oznaczona numerem 18/24 stanowi przedmiot dzierżawy na podstawie umowy dzierżawy zawartej do dnia 9 czerwca 2014 r.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko  – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zieleni nieurządzonej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

 

6. Niezawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone – jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

11. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 31 marca 2014 r., drugi przetarg na sprzedaż nieruchomość odbył się dnia 28 maja 2014 r.

 

12. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 7 lipca 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 2 cze 2014 08:22
Data opublikowania: poniedziałek, 2 cze 2014 12:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 lip 2014 16:38
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1370 razy