BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.21.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11.06.2014 r. wpłynął wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Zakład w Białymstoku

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Panią Sylwię Kozłowską–Kaliś,

ul. Zawadzka 59/12, 18-400 Łomża

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE DN 110 w Piszu przy ulicach: Kochanowskiego, Wańkowicza, Prusa na działkach o numerach geodezyjnych 1459/1, 1461/17, 1461/55 położonych w obrębie Pisz 1.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: piątek, 13 cze 2014 13:06
Data opublikowania: piątek, 13 cze 2014 14:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 lip 2014 13:19
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1413 razy