BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                                                          Pisz, dnia 16 czerwca 2014 r.

 

                                                                    

 

                                                                                      W Y K A Z

 

 

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Gałczyńskiego 8/14

 

2. Numer działki: 456

 

3. Powierzchnia działki: 342 m2

 

4. Numer księgi wieczystej:   OL1P/00011488/8

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 14, o powierzchni użytkowej 37,62 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i   przedpokoju, usytuowany na I piętrze    w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Gałczyńskiego nr 8.   Do lokalu mieszkalnego   nr 14   należy jedna piwnica oznaczona nr 14 o pow. 9,28 m2.

  Budynek mieszkalny składa się z 18 lokali   mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 717,86 m2.

 

   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży   na rzecz najemcy posiadającego   umowę najmu w/w   lokalu   na czas nieokreślony.                    

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 81.395 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych ). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu   bonifikaty 95 %   wynosi 4.070 zł (słownie: cztery tysiące siedemdziesiąt złotych ). Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą - 504 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 37,62/717,86 wynosi5.824 zł ( słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote)

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu - 58,24 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych  24/100)+ 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25%  ceny gruntu -  1.456 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt sześć złotych), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 73 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość   objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą   lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.  Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty  rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej oraz terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 2MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

15. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.  od dnia 17 czerwca 2014 r.  do dnia 08 lipca 2014 r.

 

                                                                                                    

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 08:52
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 14:00
Data przejścia do archiwum: środa, 9 lip 2014 08:28
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1276 razy