BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                                                          Pisz, dnia 16 czerwca 2014 r.

 

                                                                                     W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Wojska Polskiego 12/17

 

2. Numer działki: 497/7

 

3. Powierzchnia działki : 335 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00011909/6

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny   nr 17, o powierzchni użytkowej 49,90 m2, składający się z  3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Wojska Polskiego nr 12.  Do lokalu mieszkalnego   nr 17 należy piwnica oznaczona nr 17 o pow. 4,10 m2.

Budynek mieszkalny składa się z 24 lokali   mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 1018 m2.

 

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego   umowę najmu w/w    lokalu   na czas nieokreślony.                    

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 110.353 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote).

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 %   wynosi 5.518 zł (słownie: pięć tysięcy  pięćset osiemnaście złotych ).

 

  Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą - 504 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego   49,90/1018  wynosi - 5.336 zł  ( słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych)

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu - 53 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy złote)  + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu -  1.334 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta  trzydzieści cztery złote), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę

 67 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość   objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą   lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto  wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie . W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty  rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. W/w nieruchomość   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym  Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67 poz.1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 25 MN - teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi i zielenią przydomową.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.  od dnia 17 czerwca 2014 r.  do dnia 08 lipca 2014 r.

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 08:54
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 13:47
Data przejścia do archiwum: środa, 9 lip 2014 08:28
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1392 razy