BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,

 

Numer działki – 1459/12,

 

Powierzchnia działki – 1048 m2,

 

Numer KW – OL1P/00022912/0,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

 

Cena nieruchomości – 70.000 zł + 23 % VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/559/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

4. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2006 r.  Nr 76, poz. 1357 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B.3.U. - stanowiącym teren zabudowy usługowej różnej.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 czerwca 2014 r. do dnia 11 lipca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 10:55
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 11:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 lip 2014 13:20
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1086 razy