BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.12.2013

o podjęciu postępowania

Na podstawie art. 101 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. / w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./,

 

postanawiam

 

podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N od km 23+ 485 do km 31+285, Karpa-Turośl –Pisz w gminie Pisz” zlokalizowanego na działkach o nr 504/4, 504/5 obręb Wiartel Mały, nr 504/1 obręb Uściany, nr 504/2 i nr 504/4 obręb Zdunowo, w gminie Pisz, zawieszone postanowieniem Burmistrza Pisza z dnia 29.05.2014 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 08.07.2013 r. do tutejszego Urzędu wpłynął kompletny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N od km 23+ 485 do km 31+285, Karpa-Turośl –Pisz w gminie Pisz” zlokalizowanego na działkach o nr 504/4, 504/5 obręb Wiartel Mały, nr 504/1 obręb Uściany, nr 504/2 i nr 504/4 obręb Zdunowo, w gminie Pisz.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm./, planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem, zgodnie z powołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Burmistrz Pisza, postanowieniem z dnia 02.08.2013 r. /ostatecznym w dniu 14.08.2013 r./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wobec powyższego, postanowieniem Burmistrza Pisza z dnia 27.08.2013 r., postępowanie zostało zawieszone.

 

W dniu 29.04.2014 r. w tutejszym Urzędzie został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N od km 23+ 485 do km 31+285, Karpa-Turośl –Pisz w gminie Pisz” zlokalizowanego na działkach o nr 504/4, 504/5 obręb Wiartel Mały, nr 504/1 obręb Uściany, nr 504/2 i nr 504/4 obręb Zdunowo, w gminie Pisz.

 

W dniu 30.04.2014 r. Burmistrz Pisza podjął zawieszone postępowanie w przedmiotowej sprawie i wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N od km 23+ 485 do km 31+285, Karpa-Turośl –Pisz w gminie Pisz” zlokalizowanego na działkach o nr 504/4, 504/5 obręb Wiartel Mały, nr 504/1 obręb Uściany, nr 504/2 i nr 504/4 obręb Zdunowo, w gminie Pisz oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o opinię odnośnie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 20.05.2014 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

W dniu 29.05.2014 r. Burmistrz Pisza zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522N od km 23+ 485 do km 31+285, Karpa-Turośl –Pisz w gminie Pisz” zlokalizowanego na działkach o nr 504/4, 504/5 obręb Wiartel Mały, nr 504/1 obręb Uściany, nr 504/2 i nr 504/4 obręb Zdunowo, w gminie Pisz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.Inwestor dostarczył uzupełnienie raportu przy piśmie z dnia 06.06.2014 r., które to do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie wpłynęło w dniu 11.06.2014 r. a do wiadomości Burmistrza Pisza zostało przekazane w dniu 24.06.2014 r.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

 

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 

 

Data powstania: czwartek, 26 cze 2014 11:18
Data opublikowania: czwartek, 26 cze 2014 14:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lip 2014 10:01
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1705 razy