BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Sprzedaż nieruchomości rolnych.

                                                                                           Pisz, dnia 02 lipca 2014 r.

 

                                                O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza II publiczne przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

 

 

 

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Stare Guty, gmina Pisz,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana,

 

Numer KW – OL1P/00013721/8

 

Numer działki - 17/3                                                         

 

Powierzchnia nieruchomości – 5.400 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości -               15.000 zł

 

Wadium - 3.000 zł

 

 

 

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Stare Guty, gmina Pisz,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana,

 

Numer KW – OL1P/00013721/8

 

Numer działki - 18/3                                                         

 

Powierzchnia nieruchomości – 7.100 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości -               20.000 zł

 

Wadium - 4.000 zł

 

 

 

                               

 

1. Przetargi odbędą   się dnia   28 sierpnia 2014 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w   Piszu przy ul. Gizewiusza 5:

 

   - o godz. 10. 00    na sprzedaż   nieruchomości     określonej w pkt I,

 

   - o godz. 11. 00 na sprzedaż nieruchomości   określonej w pkt II,

 

2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

5. W/w nieruchomości położone są w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami   studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren  przeznaczony na cele rolne.

 

6. Przeniesienie prawa własności   nastąpi w formie umowy notarialnej   sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie   wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie  poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.

 

 11. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami ) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca  wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

 

13. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 27 czerwca 2014r.

 

14. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego  Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

 

  

Data powstania: piątek, 4 lip 2014 08:22
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2014 10:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 sie 2014 08:19
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1504 razy