BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm)

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,

 

Numer działki – 39/2,

 

Powierzchnia działki – 5,2410 ha,

 

Numer KW – OL1P/00013019/4,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 2 500 000 zł

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/451/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

3. W/w nieruchomość obciążona jest odpłatną i ustanowioną na czas nieokreślony służebnością przesyłu ograniczoną do działki nr 81/4 polegającą na:

 

1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci podziemnego przyłącza kablowego 0,4kv-kabel 0,4kv typu yakxs 4x70 mm2 o długości 10 m w rurze osłonowej o średnicy 0,11 m (całkowita powierzchnia zajęcia wynosi 5 m2)

 

2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

 

4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren oznaczony jako: D 28 - Zieleń nieurządzona, D 29 - Zieleń nieurządzona – Stacja paliw, D32 - Zieleń nieurządzona – zajazd, motel, D 9 – zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

9. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 lipca 2014 r. do dnia 24 lipca 2014 r.

Data powstania: poniedziałek, 7 lip 2014 10:31
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lip 2014 11:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lip 2014 11:06
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1346 razy