BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,

 

Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

 

Numer KW – OL1P/00019562/7

 

Nr działki                   Powierzchnia działki                             Cena wywoławcza nieruchomości

 

18/8                          155 m2                                               9.300 zł

 

18/9                          1466 m2                                              71.000 zł

 

18/10                        925 m2                                               55.500 zł

 

18/11                        741 m2                                               44.500 zł

 

18/22                        660 m2                                               40.000 zł

 

18/23                        87 m2                                                 5.300 zł

 

 

 

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/206/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz stanowiących własność Gminy Pisz. zostały przeznaczone do sprzedaży.

 

2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

3. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.

 

4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów.

 

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

6. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

7. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią teren oznaczony symbolem D9MN- zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa jednorodzinna, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

9. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciele w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabudują ich do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

10. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

 

12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 lipca 2014 r. do dnia 24 lipca 2014 r.

Data powstania: poniedziałek, 7 lip 2014 10:32
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lip 2014 11:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lip 2014 11:06
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1402 razy