BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.22.2014 o wszczęciu postepowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.07.2014 r. wpłynął wniosek

Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

ul. Czerniewskiego 6

12-200 Pisz

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego przepustu nad drogą powiatową nr 1660N, w km 5+144, koło miejscowości Zawady.

Granice terenu objętego w/w inwestycją stanowią działki:

- nr 103 w obrębie Borki

- nr 163, nr 59/4, nr 211/1, nr 172/1 w obrębie Zawady.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Zawady i Borki.

 

 

Data powstania: wtorek, 15 lip 2014 10:25
Data opublikowania: środa, 16 lip 2014 11:58
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sie 2014 11:21
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1250 razy