BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm)

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz 1,

 

Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej jako towarzyszącej

 

 

 

Numer KW – OL1P/00022912/0,

 

Nr działki                   Powierzchnia działki                             Cena wywoławcza nieruchomości

 

1460/12                     1311 m2                                              103.000 zł + 23 % podatku VAT

 

1460/18                     1614 m2                                              127.000 zł + 23 % podatku VAT

 

 

 

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/578/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz zostały przeznaczone do sprzedaży.

 

2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

5. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/534/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1358 z dnia 9 czerwca 2006 r., stanowią teren oznaczony symbolem 11. MN, U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy jednorodzinne wolno stojące), funkcja mieszkaniowa może występować samodzielnie na działce budowlanej; usługi różne, funkcja usługowa (za wyjątkiem pensjonatu) nie może występować samodzielnie na działce budowlanej, funkcja usługowa powinna towarzyszyć zabudowie mieszkalnej jako funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym lub w wolno stojącym budynku usługowym,

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

8. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciele w terminie trzech lat od dnia ich nabycia, nie zabudują ich do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

 

11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 lipca 2014 r. do dnia 6 sierpnia 2014 r.

Data powstania: poniedziałek, 21 lip 2014 13:14
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lip 2014 14:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sie 2014 09:40
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1458 razy