BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.20.2014 o wydaniu decyzji

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

 z upoważnienia której działa

Pan Paweł Szymczyk

Biuro Projektów Elektrycznych EiP Paweł Szymczyk

ul. Damroki 95/10

80-177 Gdańsk

Burmistrz Pisza w dniu 22.07.2014 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości około 258 m na działkach nr 6/65, 8/1, 7/3, 7/4 w obrębie Karpa, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 7/5 położonej w w/w obrębie.

 Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Karpa.

Data powstania: wtorek, 22 lip 2014 12:33
Data opublikowania: wtorek, 22 lip 2014 12:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 sie 2014 11:50
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1372 razy