BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

Przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Pisz, dnia 21 lipca 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza IV publiczne przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Rakowo Piskie, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numer KW – OL1P/00003585/9
Numer działki - 16/6
Powierzchnia nieruchomości – 1816 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 25.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium – 4.500 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Rakowo Piskie, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

Numer KW – OL1P/00003585/9
Numer działki - 16/7
Powierzchnia nieruchomości – 2276 m2
Cena wywoławcza nieruchomości - 33.000 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 6.000 zł

1. Przetargi odbędą się dnia 8 września 2014 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. W/w nieruchomości położone są w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie decyzji Burmistrza Pisza o warunkach zabudowy przeznaczone zostały pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 16 października 2013 r.,drugie dnia 22 stycznia 2014 r., trzecie dnia 6 maja 2014 r.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 2 września 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Data powstania: środa, 23 lip 2014 09:10
Data opublikowania: środa, 23 lip 2014 13:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 wrz 2014 12:32
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1433 razy