BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

Przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę letniskową

Pisz, dnia 21 lipca 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza V publiczne przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową,
Numer KW – OL1P/00019638/1
Numer działki - 14/20
Powierzchnia nieruchomości – 1021 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 23.300 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 4.000 zł

II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową,
Numer KW – OL1P/00019638/1
Numer działki - 14/21
Powierzchnia nieruchomości – 1042 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 23.800 zł + 23 % podatku VAT
Wadium – 4.000 zł

III. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową,
Numer KW – OL1P/00019638/1
Numer działki - 14/22
Powierzchnia nieruchomości – 1064 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 24.300 zł + 23 % podatku VAT
Wadium – 4.000 zł

IV. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową,
Numer KW – OL1P/00019638/1
Numer działki - 14/23
Powierzchnia nieruchomości – 1085 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 24.700 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 4.000 zł

V. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Małe, gmina Pisz,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona pod zabudowę letniskową,
Numer KW – OL1P/00019638/1
Numer działki - 14/33
Powierzchnia nieruchomości – 1151 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 24.700 zł + 23 % podatku VAT
Wadium - 4.000 zł
1. Przetargi odbędą się dnia 10 września 2014 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
- o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
- o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
- o godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,
- o godz. 13.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V.
2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe, gmina Pisz, zwanego ”SZCZECHY MAŁE I” ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 100, poz. 1371 z dnia 10 lipca 2003 r. stanowią teren oznaczony symbolem 5ML – teren projektowanej zabudowy letniskowej.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 27 sierpnia 2013 r., drugie dnia 15 listopada 2013 r., trzecie dnia 14 marca 2014 r., czwarte dnia 17 czerwca 2014 r.
13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 4 września 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Data powstania: środa, 23 lip 2014 09:14
Data opublikowania: środa, 23 lip 2014 13:14
Data przejścia do archiwum: środa, 10 wrz 2014 13:59
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1586 razy