BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia, położona w Piszu przy ul. Wąglickiej

Pisz, dnia 21 lipca 2014 r.

W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numer działki – część 546/7,
-Numer KW – OL1P/00013119/5,
-Powierzchnia nieruchomości -102 m2,
-Opis nieruchomości - teren zabudowany kontenerem telekomunikacyjnym,
-Roczna wysokość czynszu – 15.000,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/581/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 lipca 2014 r. do dnia 12 sierpnia 2014 r.

Data powstania: piątek, 25 lip 2014 11:48
Data opublikowania: piątek, 25 lip 2014 15:05
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sie 2014 11:19
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1262 razy