BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og. 2110. 16 .2014                                                                    Pisz 28.07.2014 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 6. posiada co najmniej siedmioletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej siedem lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki,
 7. posiada co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,

III. Wymagania dodatkowe:

     1.   umiejętność pracy w zespole,

 1. biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki

 1. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm. )
 2. Nadzór nad wprowadzaniem danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , turystyki, wypoczynku i koordynowania rozwoju bazy obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych oraz turystycznych,
 4. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, samorządami oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych,
 5. Opracowywanie programów i planów promocyjnych gminy, w tym kalendarza imprez kulturalnych i sportowych,
 6. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą Gminy Pisz z podmiotami zagranicznymi,
 7. Współpraca i nadzór nad Zespołem Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu, placówkami oświatowymi których organem prowadzącym jest Gmina Pisz, Piskim Domem Kultury w Piszu, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Piszu, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piszu, , Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu,
 8. Pełnienie nadzoru nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem i załatwianiem spraw przez pracowników Wydziału oraz przestrzeganiem dyscypliny pracy,

V .Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy : pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – niska,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu       o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP,

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6 %,.                                                                                                

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,

VIII. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Naczelnik ” lub przesłać listem, w terminie do 11.08.2014 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

Data powstania: poniedziałek, 28 lip 2014 13:59
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lip 2014 14:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sie 2014 11:15
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1883 razy