BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z.6220.1.7.2014 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Wykonanie studni wierconej nr 2 na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie „Sklejka-Pisz” PAGED S.A. na działce nr 521/1 w obrębie Pisz 2”.

 

 Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ który mówi, że „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 27 sie 2014 14:39
Data opublikowania: piątek, 29 sie 2014 08:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 wrz 2014 07:56
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1258 razy