BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.23.2014 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

podaję do publicznej wiadomości,

że po rozpatrzeniu wniosku

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Zakład w Białymstoku

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza w dniu 29.08.2014 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 110 usytuowanej przy ulicach: Kochanowskiego, Wańkowicza, Prusa na działkach o numerach geodezyjnych 1459/1, 1461/17, 1461/55 położonych w obrębie Pisz 1.

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: piątek, 29 sie 2014 14:20
Data opublikowania: piątek, 29 sie 2014 16:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 wrz 2014 12:50
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1374 razy