BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.22.2014 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

podaję do publicznej wiadomości,

że po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarządu  Dróg w Piszu

 

Burmistrz Pisza w dniu 29.08.2014 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbiórce istniejącego przepustu i budowie nowego przepustu nad drogą powiatową nr 1660N w km 5+144, koło miejscowości Zawady, gm. Pisz, zlokalizowanego na działkach: nr 103 – obręb Borki, nr 163, nr 59/4, nr 211/1 – obręb Zawady.

 

Granice terenu objętego wnioskiem stanowią działki: nr 103 – obręb Borki, nr 163, nr 59/4, nr 211/1, nr 172/1 – obręb Zawady.

 

 

 

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Borki i Zawady.

Data powstania: piątek, 29 sie 2014 14:21
Data opublikowania: piątek, 29 sie 2014 16:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 wrz 2014 12:50
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1529 razy