BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia na rzecz najemcy.
Pisz , dnia 11-08-2004 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz ,Pl.Daszyńskiego 14/2
2. Numer działki : 262/2
3. Powierzchnia działki : 560 m2
4. Numer księgi wieczystej: 12877
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 38,03 m2 ,składający się z
jednego pokoju ,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym , położonym w Piszu przy Pl.Daszyńskiego nr 14 .
Do lokalu mieszkalnego nr 2 należy 1 piwnica oznaczona nr 2 o powierzchni 2,42m2
Budynek mieszkalny skład się z 9 lokali mieszkalnych i 2 lokali użytkowych o ogólnej powierzchni
użytkowej budynku - 692,96m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 27.930,-zł. (słownie złotych :
dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 1.397,-zł.
(słownie złotych : jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt siedem ).
Koszty wyceny wynoszą - 100,-zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 58/1000 wynosi - 6.170-zł
( słownie złotych: dziesięć tysięcy sto dziesięć )
8.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy .
9.Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
11.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.01.2005r.
12. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .
13.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
14.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12.08. 2004r.
do dnia 01.09. 2004r.


Data powstania: czwartek, 12 sie 2004 10:13
Data opublikowania: czwartek, 12 sie 2004 11:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 wrz 2004 07:28
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1812 razy