BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.9.2013

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - informacja dla społeczeństwa

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,6 MW składającej się z pola modułów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr 117/5 w obrębie Trzonki, gmina Pisz,  Burmistrz Pisza zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, ponieważ w ramach prowadzonego postępowania przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym w pok. 63 tut. Urzędu istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania,

 

 Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Data powstania: środa, 24 wrz 2014 11:03
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2014 11:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 paź 2014 07:09
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1404 razy